Regulamin

Regulamin serwisu ogłoszeń portalu Bstok.pl.


I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki dodawania ogłoszeń bezpłatnych oraz płatnych na łamach Portalu Bstok.pl
2. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Korzystania z Portalu Bstok.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Korzystania z Portalu Bstok.pl

II. Odpowiedzialność Portalu Bstok.pl

1. Portal Bstok.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
2. Portal Bstok.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Bstok.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z zasadami działań.
3. Portal Bstok.pl, jego współpracownicy oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego Portalu Bstok.pl, wliczając w to min. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
4. Portal Bstok.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Korzystania z Portalu Bstok.pl, a w szczególności: treści zabronionych przez przepisy prawa, spamu, reklam konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz słów powszechnie uznawanych za wulgarne. Blokowanie odbywa się bez podania jego przyczyny.

III. Użytkownicy

1. Użytkownicy Portalu Bstok.pl, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
2. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego.
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Portalu dopuszcza się takich działań Portal Bstok.pl podejmie wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
4. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby składane przez niego oferty nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszymi zasadami i przepisami polskiego prawa.
5. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie może być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

IV. Zasady dodawania ogłoszeń

1. Ogłoszenia dodawane przez Użytkowników Portalu są bezpłatne.
2. Istnieje możliwość płatnego promowania dodanego ogłoszenia (tymczasowo wyłączony)
3. Ogłoszenia dodawane przez Użytkowników Portalu muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
4. Portal Bstok.pl zastrzega sobie prawo do usuwania powtarzających się ogłoszeń jak również do ogłoszeń dodanych wbrew zasadom niniejszego Regulaminu, ogłoszeń nie zawierających danych kontaktowych lub zawierające błędne dane.
5. Użytkownik Portalu ma prawo dodać dziennie maksymalnie 5 ogłoszeń o różnej treści. Tytuł ogłoszenia nie powinien przekroczyć 70 znaków.
6. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie i zarejestrowane pojawią się automatycznie po wprowadzeniu ich w panelu administracyjnym.
7. Ogłoszenia po upływie terminu wygaśnięcia są usuwane automatycznie.
8. Termin ważności ogłoszenia wynosi do wyboru 3 dni, 7 dni, 14 dni, 30 dni lub 60 dni.
9. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
a) treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;treść jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce;
b) treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
c) treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);
d) treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
e) treść narusza dobra osobiste firm lub innych osób;
f) treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
g) treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
h) treść związana jest z pornografią lub erotyzmem.
i) w danych kontaktowych ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę, jak w szczególności jej nazwa oraz dane teleadresowe.
10. W przypadku usunięcia na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu ogłoszeń promowanych, Użytkownik portalu zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

V. Zmiany w Regulaminie

1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania;
2) Bstok.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3) Regulamin jest wiążący dla Użytkowników z chwilą jego opublikowania.
4) Użytkownik obowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami w Regulaminie.

VI. Reklamacje.

1) Wszelkie reklamacje związane z działaniem Portalu Bstok.pl należy kierować na adres e-mail: ogloszenia.bstokpl@gmail.com
2) Bstok.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
3) W przypadkach zawiłych, Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji o kolejne 14 dni.
 

Polecane